Политика за поверителност

Онлайн магазинът http://bg.shopdbest.eu се управлява от 

(наричан по-долу TOP SHOPDBEST, също така “ние”).

Настоящата Политика за поверителност обяснява подробно как използваме личната информация, която ни предоставяте, когато поръчвате през нашия онлайн магазин.

Какво представлява личната информация?

Личните данни са информация, която пряко или непряко Ви идентифицира като физическо лице, като под “непряко” се има предвид в комбинация с друга информация, например Вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, местоположение или други идентификатори.

Каква лична информация събираме?

Ако посетите онлайн магазин TOP SHOPDBEST, ние събираме данни единствено с помощта на бисквитки.

В случай че искате да се свържете с нас чрез формуляра на нашия уебсайт, ние изискваме Вашето име, фамилия, телефонен номер и/или имейл адрес, за да можем да отговорим на Вашето запитване.

Ако закупите продукт, предлаган в онлайн магазина, събираме и друга лична информация, която ни е необходима, за да създадем профил на купувача и да изпратим поръчаните продукти. Тези лични данни са:

име и фамилия;

адрес (улица и номер на къщата, пощенски код и град);

имейл адрес;

телефон за връзка;

Как обработваме Вашата лична информация?

Всички споделени то Вас лични данни се съхраняват поверително и се използват единствено за целите, за които са събрани. TOP SHOPDBEST разполага с подходяща организация, работни процедури и технологични решения, както и със вътрешни и външни експерти и полага всички необходими грижи, за да гарантира, че Вашите данни са защитени. TOP SHOPDBEST поддържа високо ниво на защита и поема физически, електронни и административни действия, за да защити събраните данни от непреднамерено или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано разкриване или неразрешен достъп до такива, които са били изтеглени, съхранени или обработени. Достъпът до Вашата лична информация е разрешен единствено на персонала, доставчиците на услуги, които се нуждаят от тази информация по бизнес причини, или на тези, които се нуждаят от нея стриктно, за да изпълнят доверените им длъжностни задължения.

Ако сте поръчали продукт, който предлагаме в онлайн магазин TOP SHOPDBEST, лични данни се събират и обработват за сключването и изпълнението на договора за продажба, издаването на фактура и доставката на продукта.

В съответствие с нашия бизнес интерес, който имаме като магазин, при подаването на поръчка Ви каним да получавате оферти от нашия електронен бюлетин, с цел да Ви информираме за наличието на подобни на тези, които сте поръчали, продукти. Още при получаване на първото предложение от наша страна, можете да се отпишете от бюлетина чрез линка, присъстващ във всеки изпратен до Вас имейл или електронна разписка на заявена поръчка. 

TOP SHOPDBEST се задължава да не продава, отдава под наем или предава по друг начин информацията, която предоставяте през онлайн магазина или по какъвто и да е друг начин, на трети лица, освен в изброените по-долу случаи и ако законът не предвижда друго.

Вашата лична информация ще бъде споделяна от TOP SHOPDBEST единствено на изброените по-долу трети страни при посочените по-долу условията, като TOP SHOPDBEST ще гарантира, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани, защитавани и прехвърляни в съответствие с приложимите разпоредби:

Външни доставчици на услуги (доставка и други)

Ако е необходимо, ще упълномощим други дружества и физически лица да извършват определени дейности, които допринасят за изпълнението за нашата работа. Например, личните данни могат да бъдат предоставени на външни доставчици за хостинг на бази данни и приложения, за услуги по обработката на данни или за изпращане на информация, която сте поискали, т.е. за предоставяне на услуги по поддръжка и др. Външните доставчици на услуги от своя страна ще предоставят такива данни или ще ги направят достъпни само до степента, необходима за конкретната цел. Тези данни няма да бъдат използвани за никакви други цели. Външните доставчици на услуги към TOP SHOPDBEST са договорно задължени да спазват поверителността на Вашите лични данни.

Прехвърляне на бизнес

Във връзка с всяка реорганизация, преобразуване на статута, продажба или друго прехвърляне на средства (наричани общо “прехвърляне на бизнес”), ние ще прехвърлим събраните данни в разумни граници и доколкото е необходимо за прехвърлянето на бизнеса, при условие че получаващата страна се ангажира да защитава Вашите лични данни в съответствие с приложимите правила. Ще продължим да гарантираме поверителността на всички лични данни и ще информираме засегнатите потребители, преди личните данни да станат обект на друга политика за поверителност.

Публични органи

Ще разкриваме личните Ви данни пред публични органи само в случаите, когато това се изисква от националното законодателство или законодателството на Европейския съюз. TOP SHOPDBEST, например, ще отговаря на искания от съдилища, правоприлагащи органи и други държавни органи, които могат да включват и държавни органи на друга държава – членка на ЕС.

Легитимен интерес

Въз основа на легитимен интерес ние използваме Вашата лична информация, за да откриваме и предотвратяваме измама и злоупотреба с услуги или абонаменти за тях; освен това в контекста на осигуряване на нормалното функциониране на нашата система и изпълнение на услуги, както и за целите на прилагане на мерки за информационна сигурност, изпълнение на изискванията за качество на предоставените услугите и откриване на технически повреди в системата и неизпълнение на услугите.

Въз основа на легитимен интерес използваме Вашата лична информация и за целите на евентуално принудително правоприлагане, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания.

Вашите права по отношение на личната Ви информация

Физическите лица могат да поискат от TOP SHOPDBEST достъп до лични данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработката им, имайки право да възразят срещу обработката и преноса на личната им информация.

Правото да бъдете информирани: Винаги имате право да се запознаете и обработвате лични данни, свързани с Вас, и при изявено от Ваша страна желание да получите достъп до тях, както и до следната информация: (а) целите на обработката; б) естеството на съответните лични данни; в) потребителите или категориите потребители, на които личните данни са били или ще бъдат споделени; г) приблизителния период на съхранение на личните данни или, ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период; д) когато личните данни не се събират от лично Вас, цялата налична информация относно техния източник.

Право на корекция: имате право да коригирате неточна лична информация, свързана с Вас, и с оглед на целите на обработването – право да допълните непълните лични данни.

Право на изтриване: Имате право да изтриете личните си данни, когато е налице една от следните причини: (а) личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по някакъв начин; (б) когато оттеглите съгласието, въз основа на което се извършва обработката, и когато не съществува друго правно основание за обработка; (в) когато възразите срещу обработката и няма наложителни правни основания за обработката им; (г) личните данни са били обработени незаконосъобразно.

Право на ограничаване на обработката: Имате право да ограничите обработката на личните си данни, когато е налице едно от следните обстоятелства: (а) когато оспорвате точността на данните за период, който ни позволява да проверим точността им; (б) обработката е незаконна, Вие се противопоставяте на изтриването на личните данни и вместо това изисквате ограничаване на използването им; (в) ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за обработка, но те са Ви необходими за прилагане, изпълнение или защита на правни претенции; (г) ако сте имате възражение относно обработката въз основа на легитимните интереси на ТОП МРМАКС, докато не се констатира дали нашите основания имат предимство пред Вашите такива.

Когато обработката на Вашите лични данни е ограничена в съответствие с предходния параграф, тези лични данни, с изключение на тяхното съхранение, се обработват само с Вашето съгласие, за налагане, изпълнение или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице.

Преди да отменим ограничението за обработка на Вашите лични данни, ние сме длъжни да Ви информираме за това.

Право на пренос на данните: Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структурирана, широко използвана и пригодена за машинно четене форма, както и правото да предадете тази информация на друг администратор, когато обработката се основава на Вашето съгласие или се извършва автоматично. По Ваше искане, когато това е технически осъществимо, личните данни могат да бъдат предадени директно на друг администратор.

Право на възражение: Когато Вашата информация се обработва въз основа на легитимен интерес за целите на маркетинга, можете да възразите срещу тази обработка по всяко време.

Право на подаване на жалба до Информационен комисар: Ако не вземем решение по Ваше искане в рамките на законовия срок или ако го отхвърлим, имате възможност да подадете жалба до Информационен комисар. 

Достъп до и коригиране на Вашата лична информация и упражняване на други права

Като потребител и клиент на онлайн магазин TOP SHOPDBEST имате право да проверите дали и как TOP SHOPDBEST обработва Ваша лична информация и да получите достъп до нея или такава, която съхраняваме. Ние обработваме (в този случай ще Ви ги препратим като PDF документ, който е пригоден за машинно четене). Винаги можете да поискате коригиране на неточна лична информация. Ако смятате, че вече няма основателна причина за по-нататъшно използване, ние ще Ви уведомим за обработката на Вашата лична информация, но някои лични данни, събрани съгласно Закона за данък върху добавената стойност, не трябва да бъдат изтривани. Също така имате право да ограничите използването на личната си информация в случаите, когато не сте съгласни с точността ѝ; когато прецените, че обработката е незаконна, но не искате да я изтриете; както и когато личните Ви данни вече не са необходими за целите на обработката, но са Ви необходими за изпълнение на правни претенции. В случай на поръчка на единичен артикул имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни.

За евентуалното упражняване на описаните права, моля, изпратете ни искането си в писмен вид по имейл на адрес support@d4web.eu (отговорно лице Давид Грегур (David Gregur), Директор). Отговорното лице ще отговори на Вашето искане в рамките на определения срок от 1 месец. В случай, че исканията са комплексни или повече на брой, срокът за вземане на решение може да бъде удължен с още до два месеца, за което ще бъдете уведомени.

Съхранение

TOP SHOPDBEST съхранява личната информация, която е получава от Вас, докато електронния бюлетин не бъде премахнат от създадения профил (оттегляне на съгласието).

TOP SHOPDBEST съхранява данните от формуляра за контакт един месец след прекратяване на комуникацията. След този срок ги изтриваме, освен ако законът не предвижда друго.

Въз основа на данъчните разпоредби TOP SHOPDBEST е задължен да съхранява личните данни на купувача до 10 години след датата на издаване на фактурата.

TOP SHOPDBEST също така няма да заличава информацията, която е необходима, за да се предостави доказателство, че е била изтрита информация за дадено лице (т.е. одитна следа), и ще съхранява данни за лицата, които не желаят TOP SHOPDBEST да се свързва с тях в бъдеще.

Бисквитки

TOP SHOPDBEST използва “бисквитки” на сайта – това са малки файлове, които се записват на Вашия компютър, когато посещавате даден сайт. Бисквитките могат да Ви помогнат при следващи посещения на същата страница. Чрез настройките на Вашия браузър можете да решите да приемате или не “бисквитки”.

Ако не приемете “бисквитките”, някои уебсайтове може да не функционират правилно или да не получите достъп до цялата информация и услуги на тях.

Наименованието на “бисквитката“

Предназначена е за идентифициране на потребителя (брой посещения, първо и последно посещение).

Предназначена е за отчитане на продължителността на посещението. Записва точното време, когато потребителят е започнал посещението (сесията).

Предназначена е да записва продължителността на посещението.

Предназначена е да записва откъде потребителят е отворил страницата, коя търсачка и ключови думи е използвал и местоположението, от което потребителят е осъществил достъп.

За сегментиране на потребителите.

За увеличаване на ангажираността на нашите потребители чрез социалните мрежи, анализ на продажбите и повторно таргетиране.

Facebook

За увеличаване на ангажираността на нашите потребители чрез социалните мрежи, анализ на продажбите и повторно таргетиране.

Промяна на политиката за поверителност

TOP SHOPDBEST си запазва правото да променя своята политика за поверителност по всяко време по свое усмотрение, както и да актуализира и изменя настоящата Политика за поверителност. Ето защо Ви препоръчваме редовно да преглеждате тази политика за поверителност.

За контакти:

Ако имате някакви въпроси относно нашата Политика за поверителност или относно информацията, която съхраняваме за Вас, моля, свържете се с нас на support@d4web.eu

Волчи Поток (Volčji Potok), 24 май 2018 г.